Чанарын баталгаажуулалт

ХАНГАЙ КОЛЛЕЖ

2006 онд дээд
сургуулийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлагыг хангаж 5 жилийн хугацаатай итгэмжлэгдсэн.


ГЭРЧИЛГЭЭ

2012 онд байгууллагын
хоёр дахь шатны магадлан итгэмжлэлийн
шалгуур шаардлагыг ханган биелүүлсэн тул 10 жилийн хугацаатай магадлан магадлаг
итгэмжлэгдсэн. Мөн БМИҮЗ-д ахиц дэвшлийн тайланг жил бүр гаргаж өгдөг.

ГЭРЧИЛГЭЭ

2013 онд хувийн их дээд
сургуулиудаас хамгийн анх аттестатчилал хийлгэж онц үнэлгээтэй
аттестатчилагдсан.


ГИНҮҮНЧЛЭЛИЙН БАТЛАМЧ

2015 онд
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн “Үндсэн гишүүн”-ээр
батламжлагдсан.